Venskapsklasse

Dei klassane som ønskjer det og som skal arbeida med kommunereforma/Nye Øygarden kommune 2. halvår, kan registrera seg som venskapsklasse med ein annan klasse i ein av dei tre kommunane på same klassesteg. Prosjektgruppa som administrerer «Elev i Øygarden» koplar saman klassane to og to. I den grad det let seg gjera, vert klassane venskapsklasse med ein klasse i ein av dei andre kommunane eller ein annan del av kommunen.

Klassane vert oppmoda om å etablera kontakt mellom venskapsklassane i starten av 2. halvår 2019 via elektroniske plattformer. Venskapsklassekontakten og prosjektet kan avsluttast  i desember ved fellessamling på ein av skulane. Det vert gjeve transportstøtte til fellessamlinga til alle klassane som registrerer seg som venskapsklasse. Storleiken på transportstøtta er ikkje avklart no, men det vert teke sikte på at mest mogleg av kostnadene med transport til fellessamlinga vert dekte.

På fellessamlinga kan klassane dela resultatet av prosjektarbeidet med kvarandre, gjennomføra idrettsaktivitetar og ha måltidsfellesskap.

Dei klassane som deltek som venskapsklasse, vert med trekninga om kr. 5 000,- til klassekassen.

Transportstøtte

Elev i Nye Øygarden vil gjerne gje transportstøtte til dei venskapsklassane som vil runda av kontakten med ei fellessamling saman med den andre venskapsklassen.  Med tanke på mogleg samordning av transport, er det fint om tidspunktet for fellessamlinga vert i tida 2. –  13. desember.

Vi ser at vi har gitt for kort frist til søknad om transportstøtte. Vi har difor for utsett fristen til 03. desember. Kontaktlærar må sjølv gå inn på lenkja under og melda på i skjema.

Deretter kan kontaktlær bestilla buss til : Post@turbussvest.no  husk å merka bestillinga med: «Elev i Nye Øygarden», kostnadsstad 1057 og prosjektnr. 9071. 

I tillegg har vi nå vald å støtta treffa med 20 kr pr. elev til bevertning. Det betyr at det er mogleg å kjøpa inn noko i samband med treffet. Kontaktlærar må kjøpa inn og deretter bruka skjema utlegg – refusjon av utlegg som ligg på skjema a-å. Refusjonsskjema må merkast med «Elev i Nye Øygarden», kostnadsstad 1057 og prosjektnr. 9071. Det er viktig at skjemaet blir sendt inn før juleferien.

Send gjerne nokre ord og bilete frå treffet med vennskapsklassen. Då kan vi leggja ut dette på heimesida. Hugs at bruk av bilete av elevar må vera klarerte. Send dette til  Vigleik.Brekke@fjell.kommune.no

Den klassen som treng transport, kan registrera transportbehovet her:

Registrering transportbehov

Frist for registrering er 3. desember.