Naturfag: Plantekappleik

I oppgåva «plantekappleik» skal elevane planta eit frø og samanlikna vekst, med venskapsklassar frå andre stader i kommunen. Data som vert samla inn, kan brukast vidare i undervisning.

Målgruppe:

1.–4. trinn

Kompetansemål:

 • bruka naturfaglege omgrep til å beskriva og presentera eigne observasjonar, føreslå og samtale om moglege forklaringar på det ein har observert
 • bruka måleinstrument, systematisera data, vurdera om resultata er rimelege, og presentera dei med eller utan digitale hjelpemiddel
 • samtala om, og sammenlikna livssyklusen til nokre plante- og dyrearter
 • observera, registrera og beskriva endringane som skjer med eit tre eller en annan flerårig plante over tid

Formål med oppgåva

Etablera kontakt med venskapsklasse gjennom konkurranse.

Samla inn data, og samanlikna med resultat i andre klassar.

Oppgåve

Klassen treng:

 • Nokre tørka erter frå heimkunnskapen (eller kjøkenskåpet til læraren)
 • Plantejord, Gjerne frå skuleområdet
 • 1 stk. potte
 • Kamera og linjal for å følgja utviklinga til planten

Framgangsmåte

Finn fram potta og ha i plantejord. Stikk ein linjal i jorda for å kunna registrera vekst veke for veke.

Finn ein passande stad i klasserommet der planten kan stå.

Ta eit bilete av planten på eit fast tidspunkt kvar veke og last opp bileta. Det kjem presisering om kor bilete skal lastast opp.

Pass på at planten har vatn.

Registrer dato, temperatur i klasserom, lystilhøve i skjemaet på lenkja. Det kjem presisering om korleis registreringa av planten si vekst skal gjerast.

Forslag til tabell. Lag gjerne eigne tabellar med andre faktorar som er viktige for planta.

Veke Dato Temperatur i rom Høgde på plante Utbreiing
1.      Veke
2.      Veke

Aktuelle spørsmål/problemstillingar/forslag til vidare arbeid

 • Samanlikn resultata med plantar frå andre skular:
  • Kva skule fekk frøet til å spira først?
  • Kva klasse hadde den høgaste planten, og kva klasse hadde planten med mest utbreiing?
 • Skriv ei forklaring, eller lag ein teikneserie av livssyklusen til planten. Kva trur du kjem til å skje vidare med planten?
 • Finn plantar i nærområdet og finn ut om dei har den same livssyklusen som klassen sin plante.
 • Finn eit lite tre i nærområdet og skriv ned kva høgde, breidde, omkrins det har. Informasjonen om treet kan brukast til samanlikning i seinare oppgåver.

Vidare arbeid

Lag ein stop motion–film av planta som veks

Til denne oppgåva trengst fleire bilete i veka for å få litt lengde på filmen. Klassen kan til dømes ta eit bilete kvar dag.

Aktuelle nyttige lenkjer